Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beval Beter

Artikel 1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, diensten en producten van Beval Beter. Steeds wanneer wordt gesproken over ‘cursus’, geldt dit ook voor de workshops, masterclasses, e-learnings en andere trainingen en scholingen van Beval Beter.

1.2 Beval Beter verzorgt
1.2.1 cursussen voor zorgverleners over bevallingsgerelateerde PTSS en trauma, en in bredere zin over psychiatrie en zwangerschap. Afhankelijk van de cursus is deze online of fysiek te volgen, dan wel op locatie indien overeengekomen.
1.2.2 cursussen en coaching voor (aanstaande) ouders over omgaan met en preventie van bevallingsgerelateerd trauma en PTSS
1.2.3 medisch specialistische zorg op het gebied van obstetrie en gynaecologie.

1.3 Begrippen:
– Afnemer: degene die namens een organisatie (VSV, ziekenhuis, verloskundigenpraktijk, opleiding etc.) een overeenkomst aangaat met Beval Beter
– Algemene voorwaarden: Indien relevant in het kader van andere organisaties, vergoedingen, verzekeringen etc. dienen deze Algemene voorwaarden gezien en geïnterpreteerd te worden als Statuten cq. Statuut.
– Beval Beter: het bedrijf dat cursussen en coaching aanbiedt aan zorgverleners,  bedrijven en particulieren.
– BevalKaart: door Beval Beter ontwikkeld format voor een geboorteplan/bevalplan. Een van de producten van Beval Beter (zie onder bij ‘product’).
– Cursist: degene die zich via de website van Beval Beter individueel inschrijft voor een cursus, coaching of andere dienst van Beval Beter afneemt.
– Cursus: duidelijk omschreven programma met kennisoverdracht, in de vorm van cursus, workshop, masterclass, webinar, voordracht, lezing, of e-learning.
– Product: Fysiek of digitaal document of item waarvan het copyright (auteursrecht) berust bij Beval Beter, waarop bronvermelding van toepassing is, en wat niet zonder toestemming van Beval Beter mag worden openbaar gemaakt,  gekopiëerd, verspreid en/of geëxploiteerd.

Artikel 2. De Cursussen

2.1 De cursussen en coachingssessies worden vooraf ingepland, de data en tijdstippen staan vast.
2.2 Een uitzondering hierop vormen e-learnings, deze worden op een door de cursist gekozen moment gevolgd, desgewenst in delen.

Artikel 3. Inschrijving

3.1 Inschrijving voor een cursus of coaching geschiedt per online inschrijfformulier.
3.2 Een inschrijving voor een cursus geeft recht op deelname aan de cursus voor één persoon. Een inschrijving voor coaching is voor één persoon met of zonder partner.
3.3 Betaling volgt direct aansluitend aan inschrijving.
3.4 Beval Beter bevestigt deze inschrijving automatisch en per ommegaande per email. Deze email bevat tevens de factuur.

3.5 Voor diensten geleverd door Beval Beter anders dan op individuele inschrijving, zoals scholingen op locatie, voordrachten, colleges, klinische werkzaamheden etc. ontvangt de organisatie of persoon met wie een overeenkomst is aangegaan een factuur.
3.6 Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Een eerste betalingsherinnering wordt zonder bijkomende kosten verzonden. Bij een tweede betalingsherinnering worden de wettelijke incassokosten in rekening gebracht.

3.7 Vrijstellingen voor delen van de cursus, gebaseerd op eerdere kennis en/of ervaring, zijn voor geen enkele cursus van toepassing.

Artikel 4. Annulering door de cursist

4.1 Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus, of een persoon namens een organisatie de scholing wil afzeggen of verplaatsen, dient deze dat per email te melden aan Beval Beter.

4.2 Een cursist die zich op persoonlijke titel (dus niet als bedrijf) inschrijft voor een cursus heeft, conform consumentenrecht, recht op 14 dagen bedenktijd. Binnen deze periode kan de afgenomen dienst zonder opgaaf van redenen worden herroepen (geannuleerd), conform de procedure beschreven in 4.1. Restitutie van het reeds betaalde bedrag vindt plaats binnen 10 werkdagen. 
4.3 Hetgeen vermeld in artikel 4.2 geldt uitdrukkelijk niet voor e-learnings en andere cursussen met (deels) digitale cq. online inhoud. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, zodra Beval Beter met de nakoming zijn begonnen. Wanneer u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden verleent u uw uitdrukkelijke toestemming dat wij de overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen, en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest zodra de levering van de digitale inhoud is begonnen.

4.4 Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 100% van het betaalde cursusgeld geretourneerd. Restitutie vindt plaats binnen 10 werkdagen. 
4.5 Bij annulering vanaf 4 weken wordt het cursusgeld niet geretourneerd. Wel mag de cursist de inschrijving kosteloos wijzigen naar een collega die wel aanwezig kan zijn.

4.6 Voor diensten t.b.v. organisaties waarvan nog geen betaling heeft plaatsgevonden geldt dat bij annulering 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd is, tenzij anders overeengekomen.
4.7 Verplaatsing kan alleen in overleg, en met instemming van Beval Beter, al dan niet met bijkomende kosten.

Artikel 5. Annulering door Beval Beter

5.1 Beval Beter behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. Dit zal in geval van onvoldoende aanmeldingen uiterlijk 10 dagen van tevoren worden gemeld.
5.2 Het eventueel betaalde cursusgeld wordt dan uiteraard 100% gerestitueerd. De mogelijkheid zal dan worden geboden de geboekte cursus op een andere datum te volgen of een andere cursus te volgen.

Artikel 6. Accreditatie en vergoeding

6.1 Bij de cursusinformatie op de website staat vermeld door welke beroepsverenigingen accreditatie is verleend, voor hoeveel punten en (indien van toepassing) in welke categorie, dan wel dat deze accreditatie is aangevraagd.
6.2 De cursist dient zelf desgewenst bij haar/zijn beroepsvereniging na te gaan of zij/hij in aanmerking komt voor accreditatie.

6.3 Men kan desgewenst bij de werkgever nagaan of (een deel van) de cursus of coaching vergoed wordt.

6.4 Coaching komt in principe niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

7.1 Beval Beter zal alle door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Dit wordt ook verwacht van de cursisten onder elkaar.
7.2 Beval Beter verzamelt, verwerkt en slaat persoonsgegevens op conform wettelijke bepalingen (AVG) en de privacy policy van Beval Beter: www.bevalbeter.nl/privacy-policy.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Deelname aan de cursussen van Beval Beter is op eigen risico. Beval Beter is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is, of verband houdt met, deelname aan de cursus.
8.2 Voor diensten genoemd onder Artikel 1.2.3. heeft Beval Beter, naast de aansprakelijkheidsverzekering van het ziekenhuis, een aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij VVAA.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1 Het verstrekte cursusmateriaal, waaronder powerpoint slides, werkboeken en de BevalKaart, zijn eigendom van Beval Beter en hierop rust copyright. Alle rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal, en overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Beval Beter voorbehouden.
9.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Beval Beter mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal  of de producten worden geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden.

Artikel 10. BevalKaart

10.1 Voor gebruik van de BevalKaart door organisaties of personen die deze ter beschikking willen stellen aan clïenten/patiënten/klanten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing, die onderdeel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.
10.2 De voorwaarden voor gebruik BevalKaart zijn te vinden op: www.bevalbeter.nl/voorwaarden-bevalkaart

Artikel 11 Klachten en geschillen

11.1 In geval van een klacht of geschil heeft contact opnemen met Beval Beter en deze klacht samen bespreken uiteraard de voorkeur.
11.2 Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld en conform wet- en regelgeving waar van toepassing. Op een klacht ingediend bij Beval Beter wordt binnen 4 weken gereageerd en afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de klager hiervan binnen deze vastgestelde termijn in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht, en wordt er een indicatie gegeven wanneer men dan verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Klachten worden geregistreerd en voor de duur 96 maanden bewaard.
11.3 Voor klachten en geschillen is Claire Stramrood aangesloten bij de Klachtenregeling Zorg van ZZP Nederland. Deze wordt verzorgd door Quasir. Een klacht kan worden ingediend bij Quasir via email (bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling) of per post (Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA Meppel). Op de behandeling van klachten zijn de Algemene Voorwaarden Wkkgz Quasir en de Privacyverklaring van Quasir van toepassing.
11.4 Stichting Zorggeschil levert de geschillencommissie. Mocht de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kan de klacht worden doorgezet naar de Geschillencommissie Stichting Zorggeschil. Indienen van een geschil kan -nadat de klachtenregeling is doorlopen- bij ambtelijksecretaris@zorggeschil.nl . Meer informatie staat op www.zorggeschil.nl . Uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor Beval Beter. Eventuele consequenties worden binnen 14 dagen afgehandeld. 

Algemene Voorwaarden Beval Beter. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 3 december 2023.

Voorwaarden Maatos

© 2024 Beval Beter