Voorwaarden voor gebruik BevalKaart

Wat leuk dat je enthousiast bent over de BevalKaart!

Lees alsjeblieft onderstaande informatie goed door, dan weet je wat je wel en niet kunt (en mag) doen met de BevalKaart. De genummerde artikelen zijn “de kleine lettertjes”.

Ben je zorgverlener?

De korte samenvatting & een beetje toelichting:
1. Voor een groot effect van de BevalKaart is goede scholing cruciaal, o.a. over geboorteplannen, de evidence achter de BevalKaart, de inhoud en het gebruik en implementatie in de praktijk. Afhankelijk van de soort en grootte van je organisatie, is er daarvoor een scholing op locatie of online. Ook is het de bedoeling dat iedereen die met de BevalKaart werkt informatie ontvangt over de achtergrond & visie van dit mooie Geboorteplan. Neem ajb contact op als jouw organisatie de BevalKaart (misschien) wil invoeren, dan bespreken we de mogelijkheden.
2. Wanneer je de BevalKaart hebt geimplementeerd, dan mag je deze zo veel je wil delen met je cliënten/patiënten (email, geprint), maar je mag hem niet zomaar online zetten op je website of socials. Integratie in digitale dossiers is mogelijk, informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 
3. Als je jouw/jullie logo wilt toevoegen aan de BevalKaart dan kan Beval Beter dat voor je doen. 
4. Bronvermelding wordt gewaardeerd als je de BevalKaart noemt op je website of socials.

Ben je zwanger?
Gefeliciteerd! De samenvatting van onderstaande informatie is eigenlijk heel simpel: Je mag de BevalKaart niet online (op je socials, website etc.) zetten, maar deel hem gerust met je vriendinnen, zus, en moeders-in-spe die zich net als jij goed willen voorbereiden op verschillende scenario’s, met alle aandacht voor jouw visie, verwachtingen en voorkeuren. 

Tenslotte:
Feedback is meer dan welkom. Heb je suggesties (of succeservaringen – leuk!) over de BevalKaart in de praktijk, dan hoor ik het graag!

In dit document worden de voorwaarden omtrent het gebruik van de BevalKaart beschreven. De BevalKaart is een geboorteplan ontwikkeld door Beval Beter. Organisaties en personen die zorg bieden voor zwangere vrouwen kunnen onder de voorwaarden van dit document de BevalKaart ter beschikking stellen aan hun cliënten/patiënten.

Definities en begrippen

Beval Beter    Ontwikkelaar van de BevalKaart, eigendom van en vertegenwoordigd door dr. Claire Stramrood. Beval Beter is gevestigd in Amsterdam met Kamer van Koophandel-nummer 66610559

BevalKaart         Format voor en inhoud van een Geboorteplan, ontwikkeld door Beval Beter. De BevalKaart bestaat uit 2 pagina’s, en is in Word-versie (voor digitaal invullen) en PDF-versie (voor handmatig invullen) beschikbaar. Beide versies kunnen worden uitgeprint.

Cliënt                  De eindgebruiker van de BevalKaart; Dit betreft de cliënt/patiënt van Gebruiker óf een zwangere die zich individueel heeft ingeschreven voor cursus ‘Jouw Geboorteplan’.

Gebruiker          De organisatie of persoon die (1) actief is binnen de geboortezorg of geestelijke gezondheidszorg, (2) de BevalKaart wil gebruiken als regulier onderdeel van haar verloskundige zorg, psychologische zorg of zwangerschapsbegeleiding, en (3) de BevalKaart ter beschikking wil stellen aan haar Cliënten


  1. 1. Gebruik

1.1 De BevalKaart is bedoeld voor gebruik tijdens de zwangerschap.

1.2 De BevalKaart wordt ingevuld door de Cliënt, bij voorkeur samen met haar (beval)partner(s).

1.3 De BevalKaart wordt na invullen besproken met een verloskundige, gynaecoloog of obstetrie-verpleegkundige. Indien Gebruiker niet onder één van deze groepen valt, zal zij de Cliënt adviseren de BevalKaart tijdens de zwangerschap met haar verloskundig zorgverlener te bespreken.

1.4 De BevalKaart wordt bij voorkeur ingescand in het patiëntendossier/EPD van Cliënt, tenzij artikel 4.2.5. van toepassing is (integratie in digitale patiëntendossier). 

1.5 Het staat Cliënt vrij aanpassingen te doen aan haar ingevulde BevalKaart. Idealiter worden deze opnieuw met een verloskundig zorgverlener besproken en wordt de aangepaste versie ingescand of verwerkt in het patiëntendossier/EPD.

2. Copyright en Bronvermelding

2.1 Op de BevalKaart rust copyright. De BevalKaart of delen hiervan mogen niet zonder toestemming van Beval Beter openbaar worden gemaakt, gekopieerd, verspreid en/of geëxploiteerd. Dit omvat in elk geval, maar niet uitsluitend, een verbod op publicatie op de eigen website en sociale media. 

2.2. Bij het op de eigen website, sociale media of in andere media noemen van (het gebruik van) de BevalKaart door Gebruiker of Cliënt, dient vermeld te worden dat de BevalKaart is ontwikkeld door Beval Beter inclusief een URL (www.bevalkaart.nl) en/of tag (@bevalbeter).

Aanvullende bepalingen voor Gebruikers

3. Licentie 

3.1 Beval Beter verleent een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd aan Gebruiker

3.2 Er zijn voor Gebruiker geen licentie- of abonnementskosten verbonden aan het gebruik van de BevalKaart.

3.3 Een van de voorwaarden voor gebruik van de BevalKaart is scholing van de medewerkers van Gebruiker. Het is niet noodzakelijk dat alle medewerkers de scholing volgen. Er wordt onderscheid gemaakt in 2 categoriën Gebruikers:

3.3.1. Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV), Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO), Verloskundige kring, ziekenhuis, GGZ-instelling, of andere organisatie of collectief met 10 of meer medewerkers: Er wordt een scholing op locatie gegeven. De inhoud, vorm en voorwaarden zijn nader overeen te komen tussen Gebruiker en Beval Beter.

3.3.2. Verloskundigenpraktijk, psychologenpraktijk, doula, geboortecoach, GZ-psycholoog of andere organisatie met minder dan 10 medewerkers: Deelname aan een scholing van Beval Beter waarin het geboorteplan en de BevalKaart worden toegelicht. Dit betreffen in elk geval de nascholing “Het evidence-based geboorteplan: de BevalKaart” en “EMDR bij bevallingsgerelateerde PTSS en angst”. 

3.3.3. Bij twijfel over welke categorie van toepassing is (3.3.1 of 3.3.2) zal Beval Beter uitsluitsel geven. 

3.4 Een andere voorwaarde voor gebruik is informatie voorziening m.b.t. de BevalKaart aan gebruikers. Het is wel noodzakelijk dat alle medewerkers van Gebruiker die met de BevalKaart te maken hebben deze informatie ontvangen. Onder medewerker wordt verstaan: een zorgverlener die in dienst is van, valt onder of handelt namens de organisatie van Gebruiker (ziekenhuis, VSV etc.). Dit document (1 A4) is op te vragen bij of wordt toegestuurd door Beval Beter.

4. Verspreiding

4.1 Na het voldoen van de voorwaarden onder 3.3 en 3.4, mag de BevalKaart worden verspreid onder medewerkers van de Gebruiker en onder Cliënten.

4.2 De Gebruiker mag de BevalKaart verspreiden onder haar Cliënten:
4.2.1. per email als PDF-bestand en Word-bestand;
4.2.2. geprint of gedrukt in zwart-wit of kleur op A4 of A3 formaat;
4.2.3. als downloadbaar bestand (PDF en Word) op haar eigen website en/of die van aangesloten organisaties (e.g. verloskundigenpraktijken in het geval de Gebruiker een VSV betreft), mits dit bestand beveiligd is met een wachtwoord. Dit wachtwoord mag online niet op enige wijze terug te vinden zijn;
4.2.4. als downloadbaar bestand via de website van Beval Beter, na overleg en overeenstemming hierover tussen Gebruiker en Beval Beter. Dit wachtwoord mag online niet op enige wijze terug te vinden zijn; en/of
4.2.5. als plug-in van een EPD, na overleg en overeenstemming hierover tussen Gebruiker en Beval Beter. Hierbij vullen Cliënten de BevalKaart online in en wordt deze ge-upload naar de patiëntenomgeving in het EPD. Het te gebruiken online format dient met wachtwoord of inlog-systeem beveiligd te zijn. M.b.t. bronvermelding bij gebruik binnen een EPD is tenminste van toepassing: (a) Gebruik van de naam: “BevalKaart”; (b) Vermelding van, d.w.z. zichtbaar voor Gebruikers en Cliënten:  “ontwikkeld door Beval Beter”; (c) Vermelding van: “www.BevalKaart.nl”

4.3 Cliënten van Gebruiker mogen de BevalKaart of delen daarvan niet delen en/of verspreiden via sociale media. Gebruiker is verantwoordelijk voor het informeren van Cliënten hierover, en dient desgewenst te kunnen aantonen dat dit is gebeurd. Gebruiker is vanzelfsprekend niet verantwoordelijk voor de handelingen van haar Cliënten op sociale media.

5. Aanpassingen

5.1 Beval Beter kan op verzoek van Gebruiker een logo van Gebruiker toevoegen aan de BevalKaart, teneinde deze te personaliseren voor de praktijk / ziekenhuis / VSV of regio van Gebruiker.
5.2 Uitzonderingen op de bepalingen in Artikel 5 zijn alleen toegestaan na schriftelijke toestemming/goedkeuring van Beval Beter.

6. Intellectueel eigendom

6.1 Het eigendom, auteursrecht, copyright en exploitatierecht van de BevalKaart en aanverwante producten berust bij Beval Beter.

6.2 De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de BevalKaart en aanverwante producten worden door Beval Beter voorbehouden.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Gebruik van de BevalKaart is op eigen risico. Beval Beter is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is of verband houdt met gebruik van de BevalKaart.

8. Aanpassingen BevalKaart en deze Voorwaarden
8.1  Periodiek zal Beval Beter een nieuwe versie ontwikkelen en publiceren van de BevalKaart. Beval Beter zal Gebruiker hier binnen 1 maand over informeren voor zover zij op de hoogte is van het gebruik van de BevalKaart door Gebruiker. Gebruiker zal er vervolgens zorg voor dragen dat voor alle verspreidingsvormen geldt dat de aangepaste versie binnen 6 maanden ter beschikking wordt gesteld aan Cliënten.
8.2  Beval Beter behoudt zich het recht om deze Voorwaarden regelmatig te herzien en aan te passen. Indien Gebruiker of Cliënt zich niet kunnen vinden in de (aangepaste) voorwaarden, staat het hen vrij om af te zien van (verder) gebruik van de BevalKaart.

— Versie 2.7, maart 2024 —

© 2024 Beval Beter